Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

07:50
0297 0f76 390

serious:

who were you?

07:50
3424 b9f9 390
07:49
3674 fe8c 390
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
07:48
6638 c90a 390
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viawishyouwerehere wishyouwerehere
07:43
4860 245a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
07:42
1187 ac63 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakateistrue kateistrue
07:42
2372 927f 390
Reposted fromffelicity ffelicity viakateistrue kateistrue
07:41
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
Reposted fromnutt nutt viakateistrue kateistrue
07:40
07:39
9063 98d1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
07:38
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
07:31
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viawszystkodupa wszystkodupa
07:30
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaBetterDays BetterDays
07:29
2703 7148 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaBetterDays BetterDays
07:29
7684 f488 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaBetterDays BetterDays
07:29
0726 a4ea 390
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
07:29
9056 b4ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
07:28
0580 2034 390
Reposted fromniemoc niemoc viawishyouwerehere wishyouwerehere
07:28
07:27
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl